Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
261 24/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
262 23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
263 1726/QĐ-BTTTT 12/10/2020 Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
264 2768/QĐ-UBND 09/10/2020 Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
265 12/2020/TT-BTTTT 29/05/2020 Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
266 40/2020/NĐ-CP 06/04/2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
267 255/QĐ-BTTTT 26/02/2020 Chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa
268 04/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
269 03/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.
270 73/2010/NĐ-CP 05/09/2019 Nghị định Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
271 1688/QĐ-BTTTT 11/10/2019 QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
272 1454/QĐ-BTTTT 06/09/2019 Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin
273 14/CT-TTg 07/06/2019 Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
274 1872/QĐ-BTTTT 14/11/2018 Quyết định 1872/QĐ-BTTTT Định mức kinh tế kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
275 2331/QĐ-BTTTT 15/12/2017 Quyết định 2331/QĐ-BTTTT 2017 Định mức trong chuyển giao ứng dụng CNTT
276 85/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
277 1951/BTTTT-ƯDCNTT 04/07/2013 Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
278 1595/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Quyết định 1595/QĐ-BTTTT năm 2011 công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
279 1601/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
280 2589/BTTTT-UDCNTT 24/08/2011 Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.