Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 82/2024/NĐ-CP 10/07/2024 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của CP, quy định ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
2 934/QĐ-BTTTT 07/06/2024 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024
3 813/QĐ-BTTTT 17/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
4 812/QĐ-BTTTT 17/05/2024 Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024
5 358/TTCS-TTTH 16/05/2024 V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử tại Việt Nam
6 1901/BTTTT-VCL 16/05/2024 V/v hướng dẫn triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia
7 35/TTCS-TTTH 15/05/2024 V/v tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân
8 696/CĐSQG-CNSQG 04/05/2024 Hướng dẫn triển khai đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024 theo Quyết định 473/QĐ-BTTTT ngày 03/04/2024
9 671/QĐ-BTTTT 26/04/2024 Ban hành Hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ
10 534/CĐSQG-CSS 12/04/2024 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 4/2024
11 176/QĐ-BTTTT 16/02/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
12 163/QĐ-BTTTT 06/02/2024 Quyết định Chức năng nhiệm vụ của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia
13 2158/QĐ-BTTTT 07/12/2023 Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
14 2294/QĐ-BTTTT 21/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
15 1773/CĐSQG-CSS 14/11/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chuyển đổi số tháng 11/2023
16 5648/BTTTT-CĐSQG 07/11/2023 V/v tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
17 208/QĐ-CBC 26/10/2023 V/v công nhận kết quả hoàn thành chương trình #hex201CTập huấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí#hex201D đợt II
18 5443/BTTTT-CĐSQG 25/10/2023 V/v xây dựng Dự thảo Đề án của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến
19 5440/BTTTT-CĐSQG 25/10/2023 V/v định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
20 1551-CSS 12/10/2023 V/v bổ sung hồ sơ, số liệu để thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.