Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đẩy mạnh thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ngày đăng: 14:28 | 01/03 Lượt xem: 52

Ngày 29/2, UBND tỉnh có Công văn đề nghị các sở, ngành và đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt đối với người có công, bảo trợ xã hội đại trà trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt theo Kế hoạch số 5352/KH-UBND ngày 11/8/2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 328/UBND-KGVX ngày 15/01/2024 về việc chi trả trợ cấp ASXH đối với người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội; Công văn số 388/UBND-NCKS ngày 16/01/2024 về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đại trà việc chi trả chính sách ASXH không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo UBND cấp xã giao nhiệm vụ cho người làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Quy trình rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo việc chi trả được kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng theo quy định.

Đối với đối tượng hưởng chính sách ASXH là người có công, bảo trợ xã hội chưa có tài khoản, đề nghị tiếp tục vận động, tuyên truyền, hỗ trợ để các đối tượng hưởng chính sách mở tài khoản nhận trợ cấp ASXH.

Phấn đấu hết năm 2024 tất cả các đối tượng hưởng chính sách người có công, bảo trợ xã hội đủ điều kiện được mở tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản (bao gồm người được ủy quyền nhận thay qua tài khoản), tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách ASXH là người có công, bảo trợ xã hội có tài khoản đạt tối thiếu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý.

Trường hợp đối tượng hưởng chính sách người có công, bảo trợ xã hội không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định và không có người ủy quyền nhận thay thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả hoặc phương thức khác theo quy định.

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả, các ngân hàng thương mại có năng lực, trách nhiệm để tham gia thực hiện phương án chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với Công an địa phương thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư làm nguồn phục vụ công tác trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.

Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách, nắm thông tin, phân nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội để thuận lợi trong việc tuyên tuyền, vận động và cách thức chi trả cho phù hợp với từng nhóm đối tượng.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: