Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tập trung đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Ngày đăng: 9:23 | 21/02 Lượt xem: 60

Ngày 20/2, UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh năm 2024.

 

Ảnh minh họa. 

 

Kế hoạch hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2024 và các năm tiếp theo. Tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả họat động của bộ máy hành chính nhà nước, lấy người dân, doanh nhiệp làm trung tâm chủ thể, làm mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; cải thiện thứ hạng các chỉ số quản trị phát triển địa phương, gồm: Cải cách hành chính (PAR INDEX); Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS), Chuyển đổi số (DTI).

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 bám sát chủ đề công tác theo Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Sắp xếp tinh gọn bộ máy; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt huyết, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: