Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tổ chức thực hiện 09 nhóm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giai đoạn 2023 - 2025

Ngày đăng: 9:57 | 19/02 Lượt xem: 42

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1080/KH-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

 

Theo đó, đối với nhiệm vụ tổng quát, Quảng Nam tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ xác định chủ đề năm 2024 “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”. 

Huy động hệ thống chính trị các cấp, phát huy các nguồn lực, tập trung các giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn, xử lý “điểm nghẽn”, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chậm muộn, chưa hoàn thành và các nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình trong năm 2024, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025.

Các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024, hoàn thành trong tháng 02/2024. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ, các Bộ, ngành chủ quản, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh kịp thời tham mưu và tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, có hiệu quả theo đúng lộ trình và nhiệm vụ đề ra. 

Tổ chức thực hiện 09 nhóm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) mà Đề án đề ra giai đoạn 2023 - 2025, gồm: 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt.  

100% người dân khi thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% kết quả giải quyết TTHC của cá nhân được lưu trữ điện tử. 100% TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 06. 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC đối với 53 dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân. 

Tập trung nguồn lực xử lý "điểm nghẽn" là một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2024.

 

90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Theo chức năng, quyền hạn quy định, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện, tham mưu triển khai trên phạm vi toàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo phạm vi, chức năng quản lý. 

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị quyết số 175-NQ/CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ

Duy trì bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính các cấp phục vụ việc xác thực thông tin công dân qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định. Rà soát bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Bộ Thông tin Truyền thông và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Phối hợp với cơ quan liên quan thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hiệu quả 43 mô hình Đề án 06 theo Kế hoạch số 7384/KHUBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh

Chỉ đạo phối hợp Bưu điện các cấp triển khai hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các Tổ chức tài chính, Ngân hàng Thương mại

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, gửi về UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 29/02/2024 để theo dõi, tổng hợp./.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: