Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 16:10 | 06/03 Lượt xem: 134

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại kế hoạch tập trung vào các vấn đề chính, gồm: đẩy mạnh công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện; triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06; dịch vụ công; nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội; nhóm tiện ích phát triển công dân số; xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung; đảm bảo an ninh, an toàn máy móc, thiết bị và dữ liệu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Mục đích của kế hoạch nhằm tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023; ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xác định thành công của Đề án 06 là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đồng bộ với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sử dụng các điều kiện hạ tầng công nghệ có sẵn của tỉnh và tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp và công dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về số lượng và chất lượng. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân làm việc cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc điểm tại địa phương.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: