Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày đăng: 10:13 | 07/04 Lượt xem: 148

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

 

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Rà soát toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết do tỉnh ban hành (nếu có) tiến hành cắt giảm và kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn, không được đùn đẩy, kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chủ trì, phối hợp với Sở TT-TT, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đánh giá, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và tăng cường tương tác trực tuyến để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ trên quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo công khai, niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền trên cổng thông tin điện tử và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hiện TTHC và bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp, người dân là trung tâm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Triển khai thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ của tỉnh theo Quyết định số 1085 ngày 15/9/2022 đảm bảo tiến độ để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: