Chi tiết tin

A+ | A | A-

Các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường, quán triệt nghiêm túc tinh thần Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 14:11 | 31/03 Lượt xem: 149

Ngày 30/3, UBND tỉnh có Thông báo 101 về kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Sơ kết Quý I, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường, quán triệt nghiêm túc tinh thần Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; nhận thức rõ Đề án 06 không phải là của ngành công an mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số giai đoạn 2022-2030; đồng thời, tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ trọng tâm:

Các Sở, Ban, ngành và các địa phương tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác sử dụng thông tin người dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết quả dữ liệu số hóa nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đẩy mạnh việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân viên sử dụng tài khoản VNeID; hoàn thiện và cung cấp dịch vụ công trực tuyến và vận động người dân sử dụng tài khoản VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tuyên truyền, vận động người thân, công dân tại nơi làm việc và cư trú sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ thủ tục hành chính thay thế cho hình thức nộp trực tiếp.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trình độ công nghệ thông tin; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự gắn kết chặt chẽ với người dân, doanh nghiệp khẳng định rõ quyết tâm chính trị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án 06.

Phát huy vai trò xung kích Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến từ cấp thôn, tổ dân phố nòng cốt là lực lượng thông tin và truyền thông kết hợp vai trò Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Phối hợp làm sạch dữ liệu của các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường (đất đai), dữ liệu của các hội, đoàn thể…; cập nhật, tích hợp, đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 72/QĐ-BNV ngày 13/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác, chú trọng vào việc thực hiện đối với 53 dịch vụ công thiết yếu được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ để đưa vào báo cáo tháng định kỳ.

Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, giao đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ mỗi tháng 01 lần họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 các địa phương để chỉ đạo, đôn đốc công tác triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Khẩn trương rà soát kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 các cấp và tham gia vào Nhóm Zalo “Đề án 06 Quảng Nam” do đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ phó Tổ công tác triển khai Đề án 06 phụ trách; đây là kênh thông tin về công tác chỉ đạo điều hành để hướng dẫn, trao đổi và cập nhật thông tin kết quả hằng ngày, cung cấp số liệu báo cáo trong việc thực hiện Đề án 06 làm cơ sở để tổng hợp vào báo cáo định kỳ tháng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Đề án 06, theo dõi, đôn đốc, tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì tại Kế hoạch số 1148/KHUBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện ngay các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong Quý I và Quý II năm 2023 đúng thời gian, đảm bảo hiệu quả.

Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức không yêu cầu xác nhận chứng minh thư nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Hoàn thành theo đúng Kế hoạch nêu trên.

Đẩy nhanh triển khai và kiểm tra thực hiện việc tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an. Hoàn thành theo đúng Kế hoạch nêu trên.

Ngày 14/3/2023, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06; nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành trong Quý I năm 2023, do vậy Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh trao đổi với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, tham mưu, tổng kết việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với CSDL Hộ tịch điện tử theo các quy trình: Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022, Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an. Hoàn thành trong Quý II năm 2023.

Khẩn trương tham mưu, triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch theo yêu cầu của Bộ Tư pháp (ngoài quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an), rà soát nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; giao đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo Sở Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ này, chậm nhất trong Quý II năm 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ trong Quý I năm 2023; hình thành kho lưu trữ dữ liệu, kết quả thủ tục hành chính được kết nối, chia sẻ, tái sử dụng trong thực hiện thủ tục hành chính. Hoàn thành trong Quý II năm 2023.

Triển khai hướng dẫn ngay việc số hóa trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ; tập trung hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng đảm bảo kết nối khai thác được kho dữ liệu của cơ quan tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

Đối với kinh phí để triển khai Đề án 06, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổng hợp đề nghị từ các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu bố trí thực hiện Đề án 06, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thực hiện hiệu quả, tiết kiệm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện nhập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đối chiếu, cập nhật đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với CSDL Hộ tịch điện tử theo các quy trình: Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022, Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an.

Triển khai mô hình điểm về xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả để nhân rộng trên toàn tỉnh. Chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã thường xuyên thực hiện thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật làm sạch các dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo hướng dẫn của các cơ quan, bộ, ngành.

Xây dựng dự toán theo các nhiệm vụ được giao liên quan đến triển khai Đề án 06 tại đơn vị để chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Chỉ đạo Công an cấp huyện báo cáo Ban Thường vụ cấp huyện đối với việc tổ chức thực hiện Đề án 06 tại địa phương; đồng thời, thường xuyên tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện gửi về Công an tỉnhCơ quan thường trực Đề án 06; tổng hợp, báo cáo kịp thời UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: